Zum Inhalt springen

Aufruf Farsi

ممنوعیت پ ک ک رو بردارید!ن

پایان جنگ – ترویج راه حل سیاسی!ت

۲۸ سال ممنوعیت پ ک ک در آلمان
فراخوان برای تظاهرات سراسری و هفته ی اکسیون در نوامبر

ممنوعیت پ ک ک رو بردارید!ن

پایان جنگ – ترویج راه حل سیاسی!ت

در ماه نوامبر ، ۲۸ سال از صدور ممنوعیت فعالیت حزب کارگران (پ ک ک) کردستان توسط دولت
فدرال وقت می گذرد. از آن زمان، این ممنوعیت نه تنها توسط سیاستمداران آلمانی ادامه پیدا کرد، بلکه
دائماً تشدید نیز شد. در حال حاضر ۱۰ فعال کرد به عنوان زندانیان سیاسی در زندان های آلمان به سر
۸۷۶ نفر به دلیل عضویت در پ ک ک و حمایت از این حزب ٬ میبرند. به طور کل از سا لهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰
تحت آیین دادرسی کیفری قرار دارند.ل
ابعاد پیامدهای سیاسی، فرهنگی و همچنین فیزیکی و روانی این چندین دهه ی سرکوب علیه کردها بی
سابقه است و در این حال بر چندین نسل تأثیر می گذارد. طوری که به جز سرکوب هیچ واقعیت دیگری را
نمی شناسند. در حال حاضر شرایط برای کردها تحت موارد زیر است: هزاران پرونده قضایی، صدها
بازداشتی، یورش بی شمار به انجمن ها و خانه های شخصی، انکار تابعیت، تهدید به اخراج، لغو اقامت
پناهندگی، کردها به عنوان شاهدان اصلی در پرونده های به اصطلاح تروریستی مورد استفاده قرار
میگیرند.د
این فهرست نمونه، گزیده ای از واقعیت تلخ مردمی است که زیر سوء ظن عمومی قرار گرفته اند و
مدتهاست که برای „معماری امنیتی“ به طور مداوم محکوم شده و مورد استفاده قرار میگیرد. در
نهایت، این امر بر همه کسانی که مخالف سیاست حاکم هستند و انگشتان خود را به طور مداوم در زخم
ها می گذارند ٬ تأثیر میگذارد- اعم از تحویل تسلیحات آلمان به دولت ترکیه، رضایت خاموش دولت آلمان
از حملات بین المللی غیرقانونی ترکیه به روژاوا/ شمال شرقی سوریه و جنوب کردستان/ شمال عراق ،
عدم واکنش به سرکوب های چشمگیر مخالفان دموکراتیک و منتقد اردوغان یا سیاست معاهده
غیرانسانی با آنکارا ٬ برای انزوای پناهندگان.ل
جنبش کردها در سالهای اخیر ثابت کرده است که فاکتور مهمی برای ثبات در منطقه خاورمیانه است.
این سنگر حصاری است در برابر ترور گروه موسوم به دولت اسلامی )داعش( و در عین حال سازمان
دهنده ساختارهای دموکراسی مردمی ٬ تکثرگرایی ساختارهای خودگردان است که در آنها زنان و حقوق
زنان نقش عمده ای را ایفا م یکنند. کردهای مقیم آلمان نیز از این سیاست مترقی دفاع می کنند و با
فعالیت های خود از تلاش های پ ک ک در جهت دموکراسی و سیاست صلح به عنوان راه حلی برای
مسئله کرد حمایت می کنند.ا
متهم کردن پ ک ک به „تروریسم“ ، فعالیت سیاسی آ نها را خراب کردن و بدنام ساختن همبستگی با
نگرانی های مشروع این حزب، دیگر نباید جزم دولت باقی بماند. بنابراین تغییر روشنی در رابطه با جنبش
کردها از طرف دولت فدرال آلمان ضروری است. در چند سال گذشته، اولین تصمیمات مثبت نیز در اروپا
در این زمینه وجود داشت. در ۲۸ ژانویه ۲۰۲۰ ، دادگاه تجدید نظر در بروکسل تصمیم دادنامه را از مارس
۲۰۱۹ تأیید کرد ٬ که پ ک ک یک „سازمان تروریستی“ نیست بلکه یک حزبی در یک درگیری مسلحانه
است.علاوه بر این، پ ک ک بین سالهای ۲۰۱۴ و ۲۰۱۷ به اشتباه در فهرست تروریسم اتحادیه اروپا قرار
گرفت. این تصمیم توسط دیوان دادگستری اروپا در نوامبر سال ۲۰۱۸ گرفته شده است. این اولین گام
های کوچک، تغییرات مهمی و صحیحی را در رویه قضایی اروپا نسبت به پ ک ک نشان میدهد. آنها
مسأله کرد را نتیجه یک مشکل اجتماعی بزرگ می دانند ٬ که در طول زمان رشد پیدا کرده است و این
اصول را رد می کنند که به اصطلاح „مبارزه با تروریسم“ می تواند برای منافع سیاسی بدون مغایرت
استفاده شود. اینها حداقل الزامات برای یافتن راه حل سیاسی برای مسئله کرد و سرانجام پایان جنگ در
کردستان است.د
لغو ممنوعیت پ.ک.ک در جمهوری فدرال آلمان و حذف پ.ک.ک از فهرست تروریستی اتحادیه اروپا
گام های مهم دیگری در راه گفتگو و حل منازعات برای مسئله کرد خواهد بود. به همین دلیل، ما در برلین
در ۲۷ نوامبر ۲۰۲۱ تظاهرات می کنیم. ما خواستار همبستگی گسترده جامعه مدنی برای جرم زدایی
پ.ک.ک هستیم.ن
به تظاهرات سراسری ۲۷ نوامبر ۲۰۲۱ در برلین بیایید. این تظاهرات بخشی از یک هفته اکسیون سراسری )
۲۲ تا ۲۷ نوامبر( علیه ممنوعیت پ ک ک صورت می گیرد. از اکسیون های دیگری که قرار هست در
شهرهای شما انجام شود ٬ مطلع شوید و از آنها حمایت کنید.ت
توجه: گرو هها و حامیانه تظاهرات میتوانند به این آدرس ایمیل بزنند: س
info [ät] verbot-aufheben.org


امضای گروه ها/ کمپین ها:

 • À Gauche Bremen
 • AKKUSTAN – Antifaschistische Koordination Kurdistan (Düsseldorf)
 • Antifa Koblenz
 • Antifaschistische Aktion Lüneburg/Uelzen
 • Antirassimus Treffpunkt Café Bibliothek St.Gallen
 • Attac Hamburg
 • AZADÎ e.V., Rechtshilfefonds für Kurdinnen und Kurden in Deutschland
 • BastA! – Basels starke Alternative
 • Berlin Migrant Strikers
 • Black Mosquito
 • Bloque Latinoamericano
 • Collettivo O45
 • Criminals for Freedom
 • Defend Kurdistan
 • Endavant (OSAN). Països Catalans
 • F_AjuRU Berlin
 • Feministische Partei DIE FRAUEN
 • Feministischer Rat Hannover
 • FrauenRat Dest Dan
 • Freie Kurdische Gemeinde – Berlin e.V.
 • Gemeinsam Kämpfen (GK)
 • Gruppo Diffuso Erlangen
 • Hände Weg vom Wedding
 • Initiative für Frieden in Kurdistan (Sachsen)
 • Internationale Sozialistische Organisation (ISO)
 • Internationalistische Jugendkommune Şehit Legerîn
 • Internationalistische Jugendkommune Ş. Sara Dorşîn
 • Interventionistische Linke (IL)
 • JXK – Studierende Frauen aus Kurdistan
 • Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt (KOP)
 • Klasse für Sich
 • Klima Aktion Thüringen
 • Klimagerechtigkeit Kassel (KligK)
 • KON-MED – Konföderation der Gemeinschaften Mesopotamiens in Deutschland
 • Kurdistan Solidaritätskomitee Kiel
 • die LINKE Kreisverband Bremerhaven
 • die LINKE Neukölln
 • Linksfraktion Bonn (durch den stellvertr. Fraktionsvorsitzenden)
 • Linksjugend [‘solid] Berlin
 • Marxistische Linke
 • NIKA Berlin
 • North-East Antifascists [NEA] Berlin
 • Rise Up 4 Rojava (R4R)
 • Seebrücke
 • Solibündnis Kurdistan – Magdeburg
 • Streikbündnis 08. Mai
 • SYKP Almanya
 • Teko-Jin – Bewegung der jungen kämpferischen Frauen
 • Tevgera Ciwanên Şoreşger – Kurdische Jugendbewegung
 • TOP Berlin
 • True Rebel Store
 • Unite Against Turkish Fascism
 • Women Defend Rojava (WDR)
 • YXK – Verband der Studierenden aus Kurdistan

Justice For Kurds Logo

Sign the Petition Now!

www.justiceforkurds.info

close
www.justiceforkurds.info SIGN THE PETITION